Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын ИТХ

2016 оны орон нутгийн оны сонгуулиар 2016 оны орон нутгийн оны сонгуулиар