Архив нийт 1

Архивын бүрдэл хангав
2018-03-22 12:28
Сумын ИТХ-ын байгууллагын өөрийн санд хадгалагдаж байсан 1992-2007 оны Хуралдааны болон Тэргүүлэгчдийн хурлын материал, ирсэн явсан бичиг, Төлөөлөгчдийн хувийн хэрэг, Алдарт эхийн одонгийн материал зэрэг урьд оны баримтуудыг бор цаасаар хавтаслан, ЗДТГ-ын архивт архи..