Хурлын даргын захирамж нийт 1

Нөөц сангийн журам балах тухай
2018-03-20 11:48
2018 онд аймгийн ИТХ-ын шийдвэрээр сумын хурал 3000,0 төгрөгийн нөөц сантай болж сумын ИТХТ-ийн 4-р хурлын 09 тогтоолоор "Нөөц сангийн журам"-ыг батлан гаргаж иргэдийн оролцоонд тулгуурласан олон нийтийн ажлыг үнэлж дүгнэж шагнал урамшлыг нь шийдвэрлэхэд 300,0 төгрөг..